สารกึ่งตัวนำ

ชั้นนำของจีน พื้นผิวแผ่นเวเฟอร์ ตลาดสินค้า